گریه بر شهید...

   شرکت در حماسه او 

و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حرکت در مدح اوست...

                                                      "استاد شهید مرتضی مطهری"

پ ن:هفته دفاع مقدس گرامی بادشهدا   , آیت الله مطهری