بدی را بدی کردن سگساری است .

خوبی را خوبی کردن خر کاری است .

بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است...

                                                                 "خواجه عبدالله انصاری"

و یه قول ابت الله مطهری:نیکی را بدی کردن کار مردم ایرانیست!!!!

.

.

کتاب آسمانی نوشت: " و عباد الرحمن الّذین یمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم

الجهلون قالوا سلاما"  ترجمه: و هرگاه که مردم نادان به آن ها خطاب کنند،با سلامت

نفس و زبان خوش جواب دهند...(سوره فرقان/63)

.

.

 حدیث نوشت:سه چیز اخلاق بزرگوارانه است:1-به آن که باتو قطع رابطه کرده است

بپیوندی 2-به آن که تو را محروم داشته است ببخشی 3-کسی را که به تو ظلم کرده

است عفو نمایی...            

"پیامبر اکرم(ص)"

 

 اخلاق   , خواجه عبدالله انصاری   , آیت الله مطهری