گاه دلیل دلتنگی هایت ریشه ای تر از آن است که تصور میکنی...

گاهی اشک و بغض یک دوست،برای ریشه ی دلتنگی هایت تلنگری

است برای بیدا رشدن تو از خواب ها و تصور هایت...

که گمان میکنی درست است اما در واقع در اشتباه به سرمیبری...

خدا آن قدر مهربان هست که در هر موقعیت و هر شرایط نشانه های دوست

داشتن اش را واضح و آشکار میکند و تو...

ای انسان امروز...در سختی ها و اشک ها باور کن خدایت عاشق توست...

 

 پ ن:این روز ها دلم هوای کربلای ایران رو کرده...بدجوریگریه دعا کنین قسمت بشه و برم...عشق خدا   , کربلای ایران   , منطقه