ای آتش مرا دریاب...

مرا دریاب که در آتشی دائمی می سوزم ، صبرم به پایان رسیده ، دل پر دردم

دیگر طاقت ندارد ، با اشک یه خود سکون می بخشم ولی دیدگانم نیز دیگر

رمقی ندارد...

خدایا ، به تو پناه میبرم...مهر خود را آنچنان در دلم جایگزین کن که جایی دیگر

برای عشق دیگران نماند...

سراپای وجودم را آنچنان مسخر اراده ی خود کن که بر دیگری نیندیشم ، و جایی از

اعراب برای اعمال دیگر نماند...

                                                                                ((شهید مصطفی چمران))     

عشق نوشت:ویران شد از نگاهت قصر پر شکوه و استوار دلم

                                                       حالا تنها تویی ستون این ویرانه ام...                                                                                    


                                   

 

 

                   شهید چمران   , عشق من