گفتم:سحر چرا اینقدر آرایش میکنی؟!

گفت:خب معلومه!میخوام همه نگاهم کنن،توجه شون به من باشه!!

گفتم:یعنی اگه اینقدر آرایش کنی همه دوست دارن؟!

گفت: همه که نه!ولی پسرا چرا!!! اون یکی ها هم نگاهم میکنن،می گی نه بیا بریم  

بیرون تا نشونت بدم!

چیزی نگفتم و آمدیم بیرون، راستش خجالت میکشیدم درکنارش راه بروم!!

آری!راست میگفت!نگاهش میکردند،اما نگاه ها زمین تا آسمان باهم فرق میکرد...

نگاه هوس آلود مردان هیز و پسرانی که در گوشه ی خیابان صف کشیده بودند فقط به

قصد لذت وشماره دادن و...باقی همه چپ چپ نگاه میکردند و سرشان را تکان میدادند!!

همان لحظه به یاد جمله ای که روی بولتن بسیج مدرسه زده بودند افتادم..

"دخترم!در میان نگاه های پر مهر امام زمان(عج) و نگاه های شهوت آلود پسران کدام را  

میخواهی؟!"


 

عشق نوشت:خدایا شکرت که من عاشق نگاه پرمهر امام زمانم هستم! شکرت که من

نگاه نکردن و سریه زیر بودن نامحرم هنگام حرف زدن بامن را دوست دارم نه نگاه این

مردان هوسران را!نگاه   , حجاب