به خودت

به قسمت چپ خیره شو...

کمی بالاتر،آری خودش است؛

دلت،قلبت،این عضو فراموش شده...

خوب پیدا کردی!

برو جلو،نترس...!

باید با بدیها و دشمنی ها و کدورت ها مبارزه کنی؛

همه ی آن ها را بیرون بریز...

چقدر زیبا شد!

صدای "نقس های دلت" را میشنوی؟!

گوش کن...

پس از مدت های طولانی دارند نفس راحت میکشند؛

دلت را زنده کردی!

ببین قلبت چقدر منظم می تپد...

دیگر دلهره و نگرانی ندارد!!

 

 

عشق نوشت:خدایا دلم به سان قبله نماست،

وقتی عقربه اش به سمت "تو" می ایستد 

آرام میشوم...

حدیث نوشت: القلب حرم الله لا تسکن فی حرم الله غیر الله...

قلب حرم خداست .در حرم خدا غیر از خدا را ساکن نکن.(امام صادق (ع))عشق خدا