برادر عزیز
شمایی که پشت هم داد میزنی میگی خواهرم حجابت
شمایی که دم به ثانیه میگی دختر پاک اینه دختر پاک اونه
شمایی که میگی دختر باید چطوری لباس بپوشه
شمایی که میگی چی برا یه دختر چادری خوبه
آره با خود شمام..
برادرم مرد و مردونه یه قولی بهم میدی؟!!
قول میدی که من حجابم درست بود نگاه بد بهم نندازی؟!
قول میدی تو هم نگاهتو کنترل کنی؟!
قول میدی گوش دوستایی که بد به من نگا میکنن بپیچونی؟!
قول میدی اگه من حجابم فاطمی (س)شد شما هم علی(ع) بشی؟!
قول میدی اول خودت یه تکونی به خودت بدی بعد به خواهرت؟!
آره؟؟!!
نگفتی؟؟!!
قول میدی؟؟!!
 
bPRnB
  
پ.ن:خداییش من یکی که دلم خیلی از دست بعضی از این برادرا پره!!!بابا برادر من اینجوری نگاه نکن!!اینجوری تو چشای آدم زل نزن!!!عجبا...


نگاه   , حجاب