از اون دخترا که وقتی تو خیابون تیکه میشنوفن!! لام تا کام حرف نمیزنن!

تا طرف سنگ رو یخ شه!!

سلامتی اون دخترا که وقتی دو تا لات میبینن عوض لبخند چادرشونو محکمتر میگیرن…

سلامتی دخترایی که چادرشون خاکی وگلی وخیس میشه ولی ازسرشونبازنمیشه...

سلامتی دخترایی که سرشون بره چادرشون نمیره...

سلامتی دخترایی که آروم قدم برمیدارن و سنگین که مبادا دل نامحرمی بلرزه…

سلامتی دخترایی که زیباییشونو عرضه نمیکنن به هر کس و ناکسی..

سلامتی دخترایی که از هر کس و ناکسی دل نمیبرن؛

سلامتی دخترایی که بهشون میگن امل ولی …

سرشارفهم ودانایی ان و بازم سکوت میکنن تا مبادا ترک بردارد چینی نازک عفت شون..

وسلامتی دخترایی که میراث زهرا(سلام الله) رو خوب حفظ کردن...

منبع:chadoriha.ir

عشق نوشت: “بگذار تنها برایت بگویم که سرخی خون ما به پای سیاهی حجاب خواهران مسلمان ریخته شده….مبادا سرخی خونمان رنگ ببازد….”حجاب   , شهدا