خداوندا...

ای که خویشتن بالدار مایی...آن که در ما اراده میکند اراده ی توست.

آن که در ما می خواهد،خواهش توست...

انگیزش توست که شب های مارا ،که از آن توست،به روز می برد که خود از آن توست...

ما نمیتوانیم چیزی از تو بخواهیم ،زیرا که تو نیاز های مارا می دانی،

پیش از آن که در ما زاییده شود؛

"توخود نیاز مایی،وهرچه بیشتر از خود به ما بدهی همه چیز به ماداده ای"

 

         

   ______________________________________________________________

 منبع نوشت:کتاب "پیامبر و دیوانه" اثر "جبران خلیل جبران"

اعتراف نوشت:با عرض معذرت این چند روز رو وقت نشد بروز کنم!

 
جبران خلیل جبران